Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Wałczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.

Na stronie  niektóre pliki mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Oświadczenie sporządzono: 2023-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją BIP KPP w Wałczu.

Dane kontaktowe dostępne są w dziale Kontakt - Redakcja BIP.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90a w Wałczu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem.

Przed budynkiem obok schodów wejściowych do komendy po prawej stronie znajduje się platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami. W celu skorzystania z platformy należy nacisnąć przycisk znajdujący się na słupku przed platformą. W razie problemów z uruchomieniem platformy należy skontaktować się z dyżurnym jednostki pod numerem telefonu 47 78 49 511

W hallu głównym znajduje się poczekalnia dla interesantów i recepcja. Obsługa recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po godzinach urządawania recepcji lub w przypadku nieobecności obsługi recepcji zadania przejmuję słuzba dużurna.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu odbywa się przez drzwi zabezpieczone kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na poczekalni, po prawej stronie od wejścia. Toaleta  jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu tłumacz języka migowego BIP KPP w Wałczu.

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2020
Data modyfikacji : 20.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wałczu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Krawczyk Łączność i Informatyka KPP Wałcz
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bątkowski
do góry