Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

         W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP Wałcz, prosimy o
przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.
         Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20
listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej
bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
        Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II
S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa
w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie
znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów
nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma
charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
        Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do zapoznania się z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz skorzystania
z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej załączonego poniżej.
 
 
Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres:
 
Komenda Powiatowa Policji w Wałczu
al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90a
78-600 Wałcz
 
tel. 47 78 49505
fax. 47 78 49506

Lub jako skan pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.walcz@sc.policja.gov.pl
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia
wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo
powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym
jednak niż 2 miesiące.
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji
niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji
administracyjnej.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 10.11.2015
Data modyfikacji : 19.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wałczu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Łożecki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Łożecki Łączność i Informatyka KPP Wałcz
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bątkowski
do góry