Ochrona Danych Osobowych - Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu jest Komendant Powiatowy Policji w Wałczu., al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90a;

2) inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu jest Pan Szymon Makówka, starszy referent ds. OIN, tel. 47 78 49519

    zastępcą inspektora ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu jest Pani Honorata Małuch, Pełnomocnik ds. OIN, tel. 47 78 49585

3) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu są zgodnie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom;

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu na podstawie: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

8) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy: ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW;

9) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

10) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11) wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;

12) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

Ograniczenia stosowania RODO

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; ogranicza się stosowanie RODO:

  • art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmuje od osoby, której dane dotyczą pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując integracji w materiały archiwalne;

  • art. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszenia istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;

  • wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługuje osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegają udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Metryczka

Data publikacji : 13.10.2020
Data modyfikacji : 01.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wałczu
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Krawczyk Łączność i Informatyka KPP Wałcz
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Bątkowski
do góry